Analiza rynku, IP i nauki

Badanie aktualnego stanu wiedzy

Dzięki temu etapowi zyskujesz pełną wiedzę na temat danej dziedziny w zakresie własności intelektualnej (zwanej dalej IP). Po pierwsze wiesz, w którą stronę poprowadzić projekt badawczo-rozwojowy, aby jego rozwój był najbardziej opłacalny, po drugie, z których kierunków lepiej zrezygnować, z uwagi na silną działalność konkurencji. Raport z tego etapu, oprócz wymienionych informacji, zawiera dane o firmach, którym zostały przyznane patenty, ogólnej liczbie prowadzonych badań, informację o regionalności i dacie patentu oraz opinię autora sprawozdania.

 • Analiza patentów, zgłoszeń patentowych lub innych dokumentów z zakresu IP, związanych z dziedziną badań i rozwoju klienta.
 • Szczegółowa analiza każdego z patentów (lub innych dokumentów IP), związanych z domeną badawczo-rozwojową (data zgłoszenia, data wygaśnięcia, kluczowe zapisy ujawniające zastrzeżenia danego przedmiotu ochrony, czynności prawne itp.).
 • Przeprowadzenie analizy firm lub technologii (komercyjnej) związanej z dokumentami IP.
 • Analiza podmiotów konkurencyjnych lub komercyjnie dostępnych technologii.
 • Tworzenie opinii na temat podobieństwa i złożoności wskazanych dziedzin badań i rozwoju dla każdego dokumentu IP.
 • Stworzenie specjalistycznej opinii na temat stanu dziedziny IP w odniesieniu do wskazanej przez klienta dziedziny badań i rozwoju.

Analiza IP dla produktów opracowywanych lub rozwijanych

Na tym etapie identyfikujemy patenty, które mają znamiona tożsamości w porównaniu do opracowanego (lub będącego w fazie rozwoju) produktu, dzięki czemu proces patentowy może być dużo mniej skomplikowany. W przypadku, kiedy zgłoszenie patentowe zostało złożone, prowadzimy monitoring celem identyfikacji tych zgłoszeń, które mogą je naruszyć.

 • Porównanie istniejących (lub będących w fazie rozwoju) produktów i ich zakresów IP.
 • Stały monitoring danego zakresu IP.

Znaki handlowe

Efektem pracy w zakresie analizy dostępności znaku towarowego jest raport, który jasno określa, czy pomiędzy danymi elementami identyfikacji wizualnej nie występuje konflikt.

 • Analiza dostępności znaku towarowego.
 • Raport o znakach towarowych (na przykład będących w konflikcie z innymi znakami towarowymi).

Przegląd dziedziny naukowej

Podczas analizy danej dziedziny naukowej otrzymujesz konkretne informacje o tym, jak przebiega jej rozwój w oparciu o opublikowane badania. Efektem prac jest raport wskazujący na połączenia pomiędzy postępem naukowym a IP lub analizami marketingowymi.

Przegląd dziedziny jest prowadzony w nawiązaniu do:

 • prowadzonych badań z zakresu marketingu lub IP

oraz

 • domeny badawczo-rozwojowej klienta.

Przegląd testów klinicznych

Dzięki szczegółowym analizom raportów z testów klinicznych otrzymujesz wiedzę na temat rodzaju i liczby prób klinicznych przeprowadzonych w danym zakresie. Powstały raport łączy ją z IP danego zakresu oraz badaniami marketingowymi.

Przegląd testów jest prowadzony w nawiązaniu do:

 • prowadzonych badań z zakresu IP lub/i marketingu

oraz

 • domeny badawczo-rozwojowej klienta.

Badanie konkurencji

Prowadzone przez nas badania konkurencji dają Ci pełny obraz tego, jak działa dana firma. Dzięki naszym raportom zyskujesz strategiczną wiedzę, pozwalającą Ci dokonywać trafniejszych niż do tej pory wyborów biznesowych. W ramach wygenerowanego raportu otrzymujesz informacje finansowe o danej firmie oraz opinię autora na temat przeprowadzonej analizy.

Raport zawiera informacje takie jak:

 • produkty danej firmy,
 • opracowywane technologie, posiadane patenty (lub dokumenty IP) i związanymi z nimi technologie,
 • portfolio klientów,
 • partnerzy, wspólnicy, firmy współpracujące i inwestorzy,
 • sytuacja finansowa,
 • konkurencja,
 • struktura organizacyjna,
 • lista jednostek naukowych lub organizacjami rządowymi, z którymi dana firma nawiązała współpracę.

Wsparcie prawne

Konsultacje prawne:

Zapewniamy wyjaśnienie przepisów prawa w sposób treściwy i zrozumiały. Nasze wsparcie ma na celu zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy, rozpoznanie i zmniejszenie ryzyka problemów prawnych oraz dużą oszczędność czasu.

Zapewniamy:

 • konsultacje w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
 • pomoc w rozpoznaniu, jakiej ochrony prawnej wymaga dany projekt,
 • konsultacje dotyczącej komercjalizacji danego projektu,
 • konsultacje na temat identyfikacji i sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w kwestii: wyboru typu spółki najbardziej odpowiedniego do planowanej działalności. Tworzenie spółek i ich oddziałów, dokonanie podziału, przekształcenia i połączenia lub likwidacji spółek,
 • doradztwo prawne przy tworzeniu struktur zatrudnienia od nawiązania stosunku pracy po jego rozwiązanie

Opracowanie opinii prawnych:

W zależności od wskazanego przez Klienta zagadnienia, przygotowujemy indywidualne opinie prawne. Wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny ocenić sytuację oraz wskazać możliwe rozwiązania, wszystko w formie ujednoliconego dokumentu.

Sporządzamy opinie prawne w następujących obszarach:

 • komercjalizacji danego projektu,
 • prawa własności intelektualnej,
 • prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy.

Przygotowanie umów:

Wdrażanie innowacyjnych projektów wymaga kompleksowego uregulowania powstających i przekazywanych uprawnień – zarówno praw autorskich do utworów, jak i praw własności przemysłowej. Pomożemy w skonstruowaniu odpowiednich umów dotyczących nabycia praw, wspólnie opracujemy wymagane dokumenty. Udzielamy wsparcia w procesie uzyskania ochrony prawnej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych – w kraju i za granicą. Przygotowujemy także umowy z zakresu poufności informacji, dystrybucyjne i marketingowe.

Oferujemy:

 • opracowanie umów nabycia i cesji praw autorskich oraz praw własności przemysłowej,
 • przygotowanie umów licencyjnych,
 • przygotowanie umów o poufności, innych umów i dokumentów z zakresu poufności informacji,
 • przygotowanie umów dystrybucyjnych i marketingowych (doradztwo w trakcie dystrybucji hurtowej oraz sprzedaży detalicznej)

Bieżąca obsługa firmy (outsourcing pełny lub selektywny)

Klienci zyskują sprawdzony know-how, nie ma konieczności posiadania wewnętrznego działu prawnego, nie ma też konieczności poświęcania własnego czasu na analizę obowiązującego prawa. Usługa pozwala na zidentyfikowanie i ograniczenie ryzyka problemów prawnych, wdrożenie dobrych praktyk zabezpieczających interes przedsiębiorcy oraz poznanie bieżących opinii prawnych sytuacji wraz ze wskazaniem optymalnych rozwiązań.

Świadczymy:

 • bieżącą obsługę korporacyjną, w tym tworzenie dokumentów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji postępowania) oraz umów regulujących działania ograniczające ryzyka wiążące się z bieżącą działalnością firmy.

Audyt korporacyjny

Oferujemy przegląd oraz wnikliwą analizę obowiązujących procedur i regulacji. Audyt obejmuje opracowanie zaleceń i propozycji zmian wskazanych dokumentów organizacyjnych, w celu lepszego zabezpieczenia interesu przedsiębiorcy i czytelnej, prostej regulacji norm obowiązujących w zakładzie pracy. Sprawdzamy poprawność dokumentacji wewnętrznej funkcjonującej w audytowanym przedsiębiorstwie oraz pomagamy we wprowadzeniu ulepszeń.

Zapewniamy:

 • przegląd obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych,
 • przygotowanie zaleceń.

Ocena marketingowa

Ocena szans rynkowych marki

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy pomysł się sprawdzi, wykonanie oceny szans rynkowych jest niezbędne. Nasza analiza polega na opracowaniu charakterystyki elementów otoczenia przedsiębiorstwa, w tym opisu zachowań nabywców, konkurencji oraz analiza otoczenia rynkowego- makrootoczenia, tendencji rozwojowych, dynamiki, wielkości oraz potencjału rynku. Niezbędne jest wyszukanie związków przyczynowo – skutkowych dotyczących mechanizmów i sytuacji zachodzących na danym rynku, np. przyczyn wahań sprzedaży, zmiany przyzwyczajeń konsumpcyjnych. Przeanalizujemy zasoby marketingowe firmy, takie jak: kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna. Dodatkowo wskażemy Państwu możliwości rozwoju i dostarczymy nowatorskie pomysły dotyczące nowych produktów, technologii, prognoz marketingowych i strategii promocji.

Oferujemy:

 • analizę zasobów firmy,
 • badanie potencjału rozwojowego rynku B2B lub B2C,
 • określenie nowych kierunków rozwoju,
 • wskazanie punktów przewagi konkurencyjnej.

Budowanie profilu klienta i maksymalizacja wartości oferty

Naszym zadaniem jest stworzenie obrazu całego ekosystemu klienta: jego emocji, motywacji, doświadczeń, alternatywnych rozwiązań. Wykorzystując różnorodne kryteria, m.in. społeczno-demograficzne, psychograficzne, psychologiczne, kulturowe, finansowe, czy geograficzne oraz diagnozy oczekiwań, jesteśmy w stanie wykreować profil klienta. Istotne jest porównanie grupy docelowej z misją i wartościami firmy, weryfikacja rentowności grupy docelowej oraz ocena zdolności organizacji do odpowiedzi na oczekiwania Klienta. Na bazie wniosków stworzymy rekomendacje dotyczące zintegrowania oferty z grupą docelową, w tym dopasowania produktu, kanałów reklamowych, języka, stylu komunikacji oraz kanałów dystrybucji.

Badania CX

Nasze badania i analizy są skoncentrowane na wielokanałowych doświadczeniach konsumentów. Kluczowym zadaniem jest stworzenie Person klienckich i dogłębna diagnoza oczekiwań klienta. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie celów użytkowników oraz zbadanie zdolności organizacji do odpowiedzi na oczekiwania klienta. Sumując wnioski badań z hipotezami tworzymy Customer Journey Map oraz mapę CX, która posłuży Państwu za skompresowany przewodnik.

Oferujemy:

 • segmentację rynku i modelowanie zachowań,
 • tworzenie konceptów User Experience na bazie potrzeb użytkowników, trendów i prognoz marketingowych,
 • budowanie hipotez dotyczących Buyers Journey i celów użytkowników.

Audyt działań marketingowych

Celem audytu jest określenie, jaki przekaz dla grupy docelowej budują wykorzystywane materiały komunikacyjne, jaki tworzą wizerunek marki oraz jak wykorzystać je w bardziej efektywny sposób, aby poprawić swój kontakt z grupą docelową i osiągnąć swoje cele biznesowe. W ramach usługi ocenimy elementy identyfikacji wizualnej, działania online i offline przedsiębiorstwa. Przeanalizujemy również niewykorzystane narzędzia komunikacji marki. Finalnie wskażemy kierunki zmian oraz stworzymy rekomendacje kierunków, kolejnych kroków niezbędnych do zmiany, uspójnienia, czytelności i wiarygodności komunikacji marki.

Oferujemy:

 • stworzenie rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz, modyfikacji działań, kanałów i oferty w celu zwiększania efektywności działań marketingowo-sprzedażowych.

Analiza trendów oraz prognoz rynkowych i marketingowych w odniesieniu do konkretnego projektu bądź produktu

Środowisko w jakim żyjemy, silna konkurencja, czy złożoność procesów z pewnością utrudnia przedsiębiorstwom bycie elastycznym i nie jest im łatwo stale dostosowywać się do zmieniających się trendów, jakie dyktuje rynek. Firmy muszą wiedzieć więcej o swoich coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentach, zmianach na świecie, globalnych mega trendach. Zmiany, których byliśmy świadkami w ciągu ostatniej dekady, będą kontynuowane z jeszcze większą szybkością. W celu przewidzenia ewolucji trendów i zachowań, marki powinny zatem przyjąć i zastosować dyscyplinę prognozy marketingowej, aby wykorzystać przyszłe możliwości rozwoju i wyróżnić się na rynku w długofalowej perspektywie.

Potrzebujesz indywidualnego wsparcia?

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną wstępną konsultację i zobaczyć jak możemy Ci pomóc.